Obchodné podmienky

pre kúpne zmluvy uzatvárané na diaľku prostredníctvom eshopu belatextil.sk

1. Všeobecné ustanovenie

Prevádzkovateľom elektronického obchodu je B E L A TEXTIL, s.r.o. so sídlom ul. SNP 345, Belá 013 05, IČO: 36 371 564 (ďalej len Belatextil.sk).

Nákup tovaru prostredníctvom internetového systému Belatextil.sk, môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.

2. Postup pri objednávaní

Vytvorenie objednávky nie je podmienené registráciou, registrácia je dobrovoľná. Ak sa zákazník rozhodne registrovať, tak tieto údaje budú použité pre vnútornú potrebu a nebudú zneužité na iné účely. Pri každom ďalšom nákupe sa stačí pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásiť. Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme. Systém zaregistrovanie objednávky potvrdí oznámením o prijatí objednávky. Okamihom zobrazenia oznámenia o prijatí objednávky sa objednávka považuje za doručenú a týmto okamihom vzniká kúpna zmluva medzi zákazníkom a eshopom belatextil.sk a obe strany majú práva a povinnosti vyplývajúce z platných predpisov. Systém umožňuje registrovaným zákazníkom prístup k informáciám o stave svojich objednávok (zaregistrovanie, prijatie, úhrada, expedovanie …) po autorizácii svojimi prihlasovacími údajmi.

3. Platobné podmienky

Všetky ceny tovarov sú uvedené vrátane DPH. Zákazník je povinný pri platbe prevodom uskutočniť platbu v prospech nášho účtu do 7tich dní od potvrdenia objednávky. Ak peniaze nebudú poukázané na náš účet do 10tich dní od objednávky, objednávka bude stornovaná.

4. Lehota, počas ktorej je belatextil.sk viazaný ponukou tovaru vrátane ceny

V prípade korektnej funkčnosti systému je belatextil.sk viazaný ponukou tovaru vrátane jeho ceny z objednávky (zálohovej faktúry), ak bola cena uhradená v lehote splatnosti.

5. Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

Belatextil.sk sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi najneskôr do 5 – 10 pracovných dní od prijatia uhrady. V prípade objednania tovaru označeného v ponuke textom „„Tovar je iba na záväznú objednávku“, sa Belatextil.sk zaväzuje dodať tento tovar zákazníkovi najneskôr do 6 týždňov od prijatia úhrady.

Úhradou faktúry sa rozumie moment pripísania úhrady na účet Belatextil.sk. Ak doba dodania bude z technických príčin nesplniteľná, Belatextil.sk sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať zákazníka, a ak nedôjde k dohode medzi Belatextil.sk a zákazníkom o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, Belatextil sa zaväzuje do 15 dní vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

Belatextil.sk sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v systéme ako miesto doručenia v SR. Belatextil.sk dodá tovar zákazníkovi na svoje náklady ak suma tovarov objednávky je rovná alebo prevýši 100 €, v opačnom prípade bude účtované poštovné v sume 3,00 € (v rámci celej Slovenskej republiky). Ak si zákazník opakovane zásielku nepreberie z dôvodu neprítomnosti alebo dôvodu, o ktorom Belatextil.sk vopred neinformoval, zaniká mu nárok na bezplatné doručenie tovaru.

Ak si zákazník vyberie ako spôsob dopravy osobný odber v kamennom obchode Belatextil.sk, telefonicky si dohodneme konktétny deň a hodinu odberu v otváracích hodinách.

6. Storno objednávky

Storno objednávky zo strany zákazníka – zákazník má právo stornovať objednávku telefonicky alebo e-mailom (viď sekciu Kontakty) v prípade, že cena z objednávky (zálohovej faktúry) ešte nebola uhradená. V prípade, že zákazník stornuje objednávku po uhradení ceny z objednávky (zálohovej faktúry), ale ešte pred dodaním tovaru, hoci ešte neuplynula dodadacia lehota podľa bodu 5, Belatextil.sk si vyhradzuje právo odpočítať si preukázané náklady, spojené s vybavovaním tejto objednávky a v prípade tovaru označeného v ponuke textom „tovar je iba na záväznú objednávku“ aj storno poplatok vo výške 80% z jeho ceny. Ak zákazník chce stornovať objednávku po prevzatí tovaru, postupuje sa podľa bodu 7.

Storno objednávky zo strany Belatextil.sk – Belatextil.sk si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v týchto prípadoch:
– nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či podmienok z objednávky, tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Belatextil.sk bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už cenu z objednávky (zálohovej faktúry) alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode medzi Belatextil.sk a zákazníkom o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, Belatextil.sk sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

7. Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy.

Neplatí pre objednávky prevzaté osobne v kamennom obchode Belatextil.sk!

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

Ak takýto prípad nastane, musí kontaktovať predávajúceho emailom, so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.

Tovar musí byť:

Ak tovar plne zodpovedal deklarovaným kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, zákazník vráti tovar na svoje náklady, nepoškodený vo vyššie opísanom stave.

Belatextil.sk sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 7 pracovných dní odo dňa spätného prevzatia nepoškodeného tovaru cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý uhradil.

8. Reklamačné podmienky

Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je povinný spísať s vodičom protokol o škode alebo zásielku odmietnúť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohoto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup stanovený v Reklamačnom poriadku pre zákazníkov Belatextil.sk a ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa v oblasti reklamácie tovaru.

Záruka začína plynúť dňom prevzatia výrobku spotrebiteľom. Na tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov, rovnako ako v kamennom obchode. Predajca zodpovedá za všetky chyby výrobku, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Nevzťahuje sa však na chyby spôsobené nešetrným, či nevhodným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením. Pri praní a čistení posteľnej bielizne rešpektujte pracie symboly uvedené výrobcom na etikete.

Reklamáciu je možné uplatniť aj poštou. Náklady na dopravu k nám hradí zákazník a je povinný tovar zabaliť tak, aby nedošlo pri preprave k jeho poškodeniu. Zásielky zaslané na dobierku nebudú prijaté. Späť k zákazníkovi dopravu hradíme my. Vždy je potrebné pripojiť popis chyby, kópiu nákupného dokladu (dodacieho listu) a kontakt na Vás. Reklamačná doba začína plynúť dňom doručenia tovaru na našu adresu. V prípade neoprávnenej reklamácie dodávateľ zašle tovar späť na náklady zákazníka.

Drobná zmena dezénu je vyhradená.

Zákazník si uplatňuje reklamáciu vypísaním reklamačného protokolu so svojimi údajmi, (ako je meno a priezvisko, presná adresa, názov tovaru s označením rozmerov a farby, počtom kusov, podrobným opisom závady, príp. presnejším opisom v ktorej časti tovaru sa nachádza poškodenie) a jeho odoslaním na mailovú adresu uvedenú v sekcii kontakty. Po obdržaní protokolu Belatextil.sk najneskôr v nasledujúci pracovný deň telefonicky alebo prostredníctvom mailu prekonzultuje so zákazníkom spôsob vybavenia reklamácie.

Ak si to povaha vady výrobku vyžaduje, Belatextil.sk zabezpečí kuriéra na prevzatie tovaru od zákazníka a jeho doručenie na reklamačné konanie a po odstránení poruchy vrátenie tovaru zákazníkovi.

Doprava súvisiaca s vybavením reklamácie je spoplatnená podľa sadzobníka kuriérskej spoločnosti.

Poplatok za dopravu sa nevyberá v týchto prípadoch:

- ak bola obstarávacia cena tovaru vyššia alebo rovná 100 €

- ak bude reklamovaný tovar doručený osobne do kamenného obchodu Belatextil.sk.

Zákazník je povinný tovar zabaliť primeraným spôsobom na bezpečnú prepravu, aby zabránil mechanickému poškodeniu alebo oddeleniu súčastí tovaru. Kuriérska spoločnosť má právo neprevziať zásielku, ak nie je primerane zabalená.